РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Центърът за административно обслужване в РУО – Монтана препоръчва на гражданите и бизнеса да използват лицензиран пощенски оператор и възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Чрез нея за улеснение на потребителите се подават запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби и др. По този начин може да се ограничи необходимостта от физически контакти и струпването на хора в Центъра за административно обслужване.

Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.

За осигуряване на квалифициран електронен подпис доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, РУО – Монтана прекратява приемането на място – в Центъра за административно обслужване – на заявления и документи за признаване на завършени период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави необходими за издаване на удостоверения и уверения за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Заявленията и документите могат да бъдат приемани само по електронен път чрез електронна поща: ruo-montana.com или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Комплект документи, които трябва да прикачите:

 1. Заявление по образец – от сайта на РУО – Монтана
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2, заверено от нотариус или от училището, издало документа
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище
 7. Документ за платена държавна такса
  ОББ, клон Монтана
  IBAN: BG07UBBS80023106180207
  BIC кодът на банката е UBBSBGSF

В изпълнение на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците при получаване на уверението/удостоверението за признаване, следва да представите оригинали или нотариално заверени копия, както и оригинал на документа за платена държавна такса в случаите, когато тя е дължима. При липса на такива, готовият документ няма да Ви бъде предоставен.

При крайна необходимост и невъзможност за електронно подаване на документите, моля да ни информирате на тел: 0893389424

ВНИМАНИЕ! Посочените мерки се отнасят само за срока на извънредното положение.

ТРАЙКА ТРАЙКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – МОНТАНА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content