РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Въпроси и отговори

Кога се подават в РУО заявления за признаване на квалификационни кредити?
Заявления за признаване на квалификационни кредити се подават през месеците февруари и юли от 1 до 10 число.

Документи за кои класове от училища в чужди държави се признават от Регионалното управление на образованието?
Комисията към РУО разглежда документи за признаване на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и за признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация. Документите за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително се признават от директора на училището, в което лицето желае да продължи обучението си.

Кога ще е готов документът ми (удостоверение/уверение)?
Удостоверението/уверението за признаване на завършен клас (от VІІ до ХII включително) на средно образование и/или на професионална квалификация или отказът за признаване на такова, се издава в срок до 1 (един) месец от подаване на документите. Възможно е срокът за да бъде удължен, ако подадените документите са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на други. В случай на удължаване на срока, Вие задължително ще бъдете уведомени писмено и ще Ви бъде указано какви допълнителни документи следва да представите.

Къде се съхранява архива на закрито училище?
Архивът на закрито училище се съхранява в училището, което е определено в заповедта за закриване на министъра на образованието и науката да приеме документацията.
Информация за училището, което съхранява документацията на закритото може да получите от служител на РУО – Монтана.

Каква е процедурата за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС?
За обучение от разстояние в електронна среда ученикът подава заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. Директорът на училището организира обучението на ученика в електронна среда.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content