Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Иновативен интерактивен тренинг „Урок по доброта“ в ДГ № 12 „Звънче“, гр. Лом

Играта като доминираща дейност през цялостния престой в детската градина може да бъде арена на конфликтни ситуации. Причините за тях могат да бъдат най-различни: неумения за общуване, липса на умения за съвместна игра, различие в потребностите на децата, обсебване на игрова територия, доказване и отстояване на лидерска позиция, неподелени играчки, липса на точни правила, изпитване на гняв, враждебност и други.
Организираната от специалистите в РЦПППО-Монтана – Виолета Цветанова, Антон Цифудин и Янита Сейкова тренингова ситуация в ДГ № 12 „Звънче“, гр. Лом, цели да постави децата в близки до реалните им взаимоотношения ситуации с поглед отстрани и разучаване на различни начини как подобни могат да бъдат избегнати. За целта децата присъстваха на разиграни от техни връстници конфликтни ситуации и участваха със свои предложения и идеи как биха могли да избягват подобни занапред. Те коментираха, задаваха въпроси, обмисляха варианти, получиха съвети и насоки как да не попадат във враждебни ситуации, как да контролират гнева си и да потушават конфликти помежду си. Заедно приеха идеята, че всички можем да бъдем добри, толерантни, отзивчиви и търпеливи, да уважаваме хората около нас и да им помагаме.
Иновативността на тренинга се корени в идеята едновременно специалистите да окажат подкрепа както на децата, така и на техните учители. Той е нагледна демонстрация как може да се реагира в определени конфликтни ситуации, какъв път трябва да следват децата, за да осъзнаят нежелателното поведение, да се опитват да го избягват и какви поуки биха могли да извлекат в процеса на разразяване на конфликта. Реализира се в две сюжетни линии, които се разгръщат едновременно в рамките на неговото времетраене.
Съответно и целеполагането се реализира на две нива:

 1. Цели, насочени към децата: подобряване на умения за общуване на децата, формиране на умения за разпознаване и избягване на конфликтни ситуации, формиране на нравствени общочовешки ценности в най-ранна детска възраст, насърчаване на децата да формират положителни отношения помежду си.
 2. Цели, насочени към педагогическите специалисти:
 • оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти как да бъдат формирани в децата важни общочовешки ценности като търпение, толерантност, емпатия, състрадание, човечност, доброта и как всеки проблем да се превръща в налична възможност;
 • демонстрация на ефективни начини и стратегии за преодоляване на проблемни елементи от детското поведение, редуциране на устрема към лидерство, акцентиране върху вграждане на качества като търпение, доброта, толерантност в детското съзнание и ценностната система;
 • нагледна демонстрация за диференциране на преподаването, редуциране и адаптиране на поднесената информация според различните потребности, въвеждане на няколко скорости на провеждане на тренинговата ситуация, съобразени с различните възможност на децата и с различното им темпо на работа .
  Тренингът се проведе чрез съвместно партниране между специалистите и на различна скорост според възможностите на конкретните деца. За целта успоредно вървяха две линии на взаимодействие в групата с отделни ментори за обособените екипи: диалог и коментар на разиграната сценка с конфликтна ситуация, дебати, предложения, въпроси и извличане на поуки и изработване на образователен постер „Дневник на добрите и лошите постъпки“, така че всички деца да могат да се включат и да участват според своите интереси, силни страни и налични възможности.
  За емоционален финал дете влезе в ролята на фея от приказките, която докосвайки с вълшебната си пръчица своите приятели, провокираше желанието им все по-често и по-непринудено да използват вълшебните добри думи, посявайки чрез тях безброй нови семенца в приказната градина на добротата.
  Реализираният тренинг успя да постигне на високо ниво заложените цели. Той е ефективна форма на обучение, чрез която желаните послания бяха предадени не само теоретично, а и поднесени с възможността децата да са участници и да овладяват морални ценности чрез прекия си опит. Беше приет добре от участниците, които се включиха активно и породи множество положителни емоции за децата. Бяха използвани множество канали за учене, базирани на практиката и играта, което има личностно развиваща насоченост и дава трайни резултати.
  По време на тренинговата ситуация преобладаваха практическа работа и физическа динамика, всички деца бяха активни участници и се включиха с дейности по темата, съобразени с възможностите на всяко едно от тях. Реагираха емоционално и разговаряха с въодушевление и емоция в дискусията и коментарите, участваха в театрална сценка, показаха лични умения, осъзнаха, че притежават много добри качества. Бяха активни участници в процеса на обмен на информация. Водени от обучителите, които им помогнаха да обогатят наличните знания и умения, сами достигнаха до основните изводи, че трябва и е лесно да бъдат търпеливи, съпричастни и добри.
  За педагогическите специалисти от детската градина тренингът беше ефективен поради предоставените работещи идеи, начини и стратегии за справяне с конфликтни ситуации между децата и пътя, по който сами те могат да достигнат до поуки, бивайки въвлечени в ситуации, взети от същността на ежедневното им общуване. Не на последно място пред тях беше направена нагледна демонстрация за провеждането на диференцирано преподаване с редуциране и адаптиране на поднесената информация според различните потребности. Въвеждането на няколко скорости на провеждане на тренинговата ситуация, съобразени с различните възможности и с различното темпо на работа, прави възможно участието на всички деца в дейността на групата.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content