РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ
„ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“
(GREEN and DIGEDU)

НАЦИОНАЛНИЯТ ЕКИП ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЦРЧР
обявява
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ
„ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“
(GREEN and DIGEDU)

Конкурсът ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“ – GREEN and DIGEDU се организира за първи път и има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.
Форумът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България.
Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8MB. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи (без интервали), шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика.
Конкурсът се провежда в две отделни категории:
• Зелени умения в класната стая (GREEN EDU)
• Дигитални умения в класната стая (DIGEDU)

Всеки ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.
Всеки участник подава материали само за една от двете категории, като посочва и възрастовата група, за която кандидатства:
• 7-11 години;
• 12-15 години;
• 16-19 години.

Участникът се регистрира, като изпраща на следния имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г.:

• Регистрационна форма;
• Декларация 001 – попълнена от ученици в категория 16-19 години, само за тези ученици, които към датата на кандидатстване са навършили 18 години;
• Декларация 004 /информирано съгласие от родител/
• Снимки;
• Обяснителен текст.

Наградите на конкурса са в две категории, както следва:
Категория 1: Награда за зелени умения (GREEN EDU)
Категория 2: Награда за дигитални умения (DIGEDU)
Победителите в двете категории ще бъдат отличени на специално събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси по дейност Национален екип по професионално образование и обучение (National VET team).
Със стартиращия през 2022 г. конкурс „Зелени и дигитални умения в класната стая“ ще бъде поставено началото на ежегодна инициатива на „Националния екип експерти по професионално образование и обучение” към ЦРЧР, насърчаваща обучението на учениците за придобиване на дигитални и зелени умения.
Цялата информация и документация относно организирането, провеждането и оценяването на участниците в конкурса – Обявата с условията за участие и Приложенията към нея, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-uchenitsi-zeleni-i-digitalni-umenia-v-klasnata-staya-green-and-digedu/.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content