РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Кръгла маса на тема: „Междуинституционално сътрудничество – позитивни нагласи и нови хоризонти за ефективно приобщаващо образование“

На 07.03.2023г. Регионален център Монтана с любезното домакинство на Община Лом проведе Кръгла маса на тема: „Междуинституционално сътрудничество – позитивни нагласи и нови хоризонти за ефективно приобщаващо образование“.
Форматът се проведе с цел осъществяване на диалог и дискусия по актуални теми за приобщаващото образование между представители на образователни институции и социални услуги на територията на община Лом.
Официални гости на събитието в град Лом бяха:
Трайка Трайкова – Началник на РУО – област Монтана; Орлин Орлинов – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Монтана; Диана Божинова – директор на РЦПППО – област Монтана; Инж. Хилда Владимирова – заместник-кмет „Образование, хуманитарни и социални дейности и програми за временна заетост“ в община Лом; Анжело Иванов – директор Дирекция „Хуманитарни дейности и международно сътрудничество“; Альона Арсенова – директор Дирекция “Социални дейности и програми за заетост“; Анита Бойчева – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом; Константин Тодоров – Отдел „Закрила на детето“ – Лом; Директори и педагогически специалисти от образователни институции в община Лом; Директори и представители от социални услуги в общността: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – Лом; Център за социална рехабилитация и интеграция – Лом; Център за обществена подкрепа – Лом; Николай Цветков- управител и екип на Младежки център – Монтана.
В хода на дискусията настоящата кръгла маса се превърна в едно пространство за обмен на полезна информация, споделяне на опит от практиката и обсъждане на добри модели за междусекторно партньорство и взаимодействие с цел ефективна подкрепа за децата със специални образователни потребности, децата в риск и децата с изявени дарби.
Благодарим на всички присъствали за споделения опит и добрите практики на междуинституционално сътрудничество. Всички се обединяваме около идеята тази дискусия да продължи, защото когато сме заедно, когато се подкрепяме, когато имаме диалог помежду си, можем повече и ще стигнем по-далеч…
Пожелаваме си още нови перспективи, екипно ефективно преодоляване на всички бариери по пътя на реализиране целите на приобщаващото образование и неспирен творчески устрем за справяне с всички предизвикателства!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content