РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Модернизация на образователна инфраструктура

ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
КОИТО ДА ПОЛУЧАТ СТАТУТ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В рамките на Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ на Националния план за възстановяване и устойчивост е планирано да се модернизират и оборудват двадесет и четири професионални гимназии в страната в съответствие с най-високите технологични изисквания, които да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение (ЦВП в ПОО) и които ще бъдат ядро на регионалните образователни екосистеми, допринасящи за повишаване на регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.
За да се определят най-подходящите професионални гимназии, които да получат статут на ЦВП в ПОО, ще се изготвя индивидуална оценка на всяка професионална гимназия. В Министерството на образованието и науката е разработена Методология за определяне на професионални гимназии, които да получат статут на ЦВП в ПОО (Методологията), утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката. Методологията представя определените критерии и подход за приоритизиране на професионалните гимназии и превръщането им в Центрове за високи постижения.
В област Монтана ще бъдат оценени 11 професионални гимназии. Оценката и подреждането на професионалните гимназии ще се извърши от работна група, определена със заповед на началника на РУО – Монтана, след което списъкът ще бъде изпратен в МОН, дирекция „Професионално образование и обучение“. Работна група, сформирана от експерти в МОН, ще определи 24-те професионални гимназии, които ще получат статут на ЦВП в ПОО и 14 професионални гимназии – резерви.
Методологията ще бъде представена на директорите на професионални гимназии от област Монтана на работна онлайн среща, на 19.09.2022 г. На срещата ще бъдат обсъдени определените критерии и подкритерии, както и чек-листа за самооценка и оценка на гимназиите.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content