РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

НП „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО НП „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ 2023

МОДУЛ 2

Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“ от заети в системата учители

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец (Приложение №1) с приложени копия на документи чрез:

 • системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;
 • писмо до официалната електронна поща на регионалното управление на образованието (РУО) на областта, в която работи кандидатът;
 • център за административно обслужване РУО на областта, в която работи кандидатът

       2. Срок за подаване на заявлението към РУО до 30.06.2023 г.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;
 • препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;
 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“
 • подкрепящо писмо от настоящия работодател
 • ПОДБОР

1. Критерии за подбор:

 • Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
 • Професионален опит като учител, притежава висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „учител по религия“
 • Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;
 • Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.
 • Съгласие от директора на училището за включване в програмата на кандидата изразено чрез подкрепящо писмо или препоръка

2. Срок за изпращане на списъка с одобрените кандидати в МОН до 07.07.2023 г.

 1. ВКЛЮЧВАНЕ
  1. Договор за участие в програмата между участника, училището и МОН за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“„
  1. Записване във Висше училище.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content