Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Онлайн информационен ден по проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“,

На 05.01.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

В рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), Управляващият орган на ОПНОИР организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Информационният ще се проведе през платформата Zoom на 03.02.2022 г., четвъртък от 10:00 часа.

В тази връзкаканим заинтересованите страни за участие в информационния ден, за което ще е необходима регистрация на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I

За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие в срещата в началния час, препоръчваме регистрацията да бъде извършена предварително (до 02 февруари 2022 г. включително).

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлява участникът, както и ролята, която изпълнява в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което молим за участие да се регистрират до двама представители от една организация/институция.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:30 ч. – 09:50 ч. на 03.02.2022 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.            

Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg  както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active  и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content