Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Онлайн информационен ден – „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“. Информационният ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Допустими кандидати по цитираната процедура са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които предоставят кариерно ориентиране и консултиране. Допустими асоциирани партньори по настоящата са: общини – на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.
В тази връзка, каним заинтересованите страни за участие в информационния ден, за което ще е необходима регистрация на следния линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh
За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие в срещата в началния час, препоръчваме регистрацията да бъде извършена предварително (до 18 януари 2021 г. включително).
Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлява участникът, както и ролята, която изпълнява в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.
Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което молим за участие да се регистрират до двама представители от една организация/институция.
За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 20.01.2021 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.
Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.
За улеснение изпращаме и Указания за участие и провеждане на срещата.
На разположение сме за всякакви допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на информационния ден. Лице за контакти: Мая Лашова, главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР, e-mail: m.lashova@mon.bg.
С оглед широко разпространение на поканата сред заинтересованите страни (училища и Регионални управления на образованието), моля на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на интернет страниците на РУО да бъде публикувана препратка към цитираните по-горе електронни източници на информация.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content