РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Подкрепа за успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Обучения на 315 педагогически специалисти от област Монтана в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M20POOI-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.


В изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ през учебната 2020/2021 година в област Монтана ще се проведат обучения на 315 педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа по направления.
Обученията ще се проведат синхронно от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационни и комуникационни технологии.
Използваната електронна платформа ще бъде съобразена с изискванията на чл. 49, ал. 8 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и ще бъде администрирана от училищата домакини на обученията, както следва:
Определени са две училища от град Монтана за домакини на обученията – Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“, които ще координират дейностите, свързани с обученията в електронна среда.

график-на-обученията-по-Дейност-2-на-проект-Подкрепа-за-успех

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content