РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Проекти

НП „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Център за образователна интеграция на деца и учениици от еническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява нова конкурсна процедура 33.20-2021 г. за за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и учениици от еническите малцинства. За повече информация – https://coiduem.bg/

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОКАНА за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content