РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТ. СТЕФАНОВ“, ГР. МОНТАНА  СЕ ПРЕВРЪЩА В ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В рамките на Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ на Националния план за възстановяване и устойчивост е планирано да се модернизират и оборудват професионални гимназии в страната, които да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение и ще бъдат ядро на регионалните образователни екосистеми, допринасящи за повишаване на регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.
Със Заповед № РД 09-5599/15.11.2022 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък с 28 професионални гимназии в страната, които да получат статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.
Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“, гр. Монтана е определена за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение за област Монтана. Статутът му ще осигури на училището финансови средства, които ще бъдат инвестирани за превръщането му в център за практическо обучение и за осигуряване на високо-технологично оборудване, което ще даде възможност учениците да усвоят най-новите технологии в различните сфери. Центърът ще се използва и за обучение на възрастни и последваща квалификация и преквалификация на кадри от местния бизнес, в съответствие с потребностите му.
Дейностите включват също разширяване партньорството между ПГСАКН „Проф. арх.Стефан Стефанов“, Монтана с работодателите и с висшите учебни заведения, oбмен на добри практики с професионални центрове от други държави и обучение на педагогически екипи.
Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение е инвестиция на Министерство на образованието и науката за постигане на по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивация за училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content