Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ОБМЕН НА ИДЕИ МЕЖДУ УЧИЛИЩА, ОБУЧАВАЩИ УЧЕНИЦИ ПО STEM ПРОФЕСИИ

На 10 март 2022 г., от 13,00 часа, в малка зала на Общински младежки дом – Монтана, се проведе работна среща с училища, осъществяващи професионално образоване и обучение от област Монтана по STEM професии. Срещата е реализирана в изпълнение на т. 7. 8. от Плана за дейността на Регионално управление на образованието – Монтана за учебната 2021/2022 година, а именно организиране на „Дни на STEM професии за открити практики за обмен на общи идеи между училища, обучаващи по STEM професии“.
Експертът по ПОО в РУО – Монтана представи пред участниците дейностите, които училищата са реализирали и планират да реализират, във връзка популяризиране на STEM обучението.
В срещата взеха участие представители от 11 училище – ПГТ „Вл. П. Минчев“, с. Владимирово, ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново, СУ„Димитър Маринов“, гр. Лом, СУ „Отец Паисий“, гр. Лом, ПГПТ, Лом, ПГСС „Дунавска земя”, с. Ковачица, СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, ПГЛП, гр. Монтана, ПГТЕ „Христо Ботев“, гр. Монтана, ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“, гр. Монтана, ФСПГ „Васил Левски“, гр. Монтана.
Г-жа Александрина Здравкова, управител на Областен информационен център – Монтана представи актуални програми и проекти: Процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“; Програма „Образование 2021 – 2027“ по отношение на планираните мерки в областта на професионалното образование и връзката с пазара на труда; Представяне на мерки в подкрепа на професионалното образование, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост.
Членовете на проект „Младежки център в град Монтана“ презентираха проекта и планираните дейности с младежи и заявиха готовност да работят с ученици от училищата.
Директорите на три професионални гимназии представиха своите STEM центрове:
Г-жа Цанка Карчева, директор на ПГТ „Вл. П. Минчев“, село Владимирово – сподели добри практики от реализирани STEM и STEAM уроци и представяне на новоизграден STEAM център в училище;
Г-н Андрей Рангелов, директор на ПГСС „Марко Марков“, село Георги Дамяново – представи STEM работилница по ССМ в ПГСС „Марко Марков“, село Георги Дамяново;
Инж. Роза Костадинова, заместник-директор на ПГПТ, град Лом – сподели информация за въвеждането на „Съвременните образователни технологии – основа за успешното STEM обучение“.
Планираните дейности за популяризиране на STEM обучението ще бъдат използвани и в рекламната кампания за предстоящия ДПП за учебната 2022/2023 година.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content