РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ ПО ДЕЙНОСТ 5 „ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ“ НА ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

На 18 и 19.10.2022 г. в гр. Монтана и гр. Вълчедръм се проведоха разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование по Дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи и недопускане на дискриминация“ на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
Реализацията е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.
Акцент на кампанията беше ролята на родители и учители за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, превенция и недопускане на дискриминация в предучилищното образование.
Приоритетно се дискутираха правата, отговорностите и задълженията на родителите за предучилищното образование на децата, сътрудничеството на семейството с детската градина, значимостта на грижите, обучението и възпитанието за социализация и личностно развитие на децата, значимостта на знанията и уменията на родителите за полагане на грижи в ранно детско развитие.
Организатори на събитията бяха ДГ № 6 „Слънце“, гр. Монтана и ДГ „Слънчице“, гр. Вълчедръм, със съдействието на Общински младежки дом – Монтана, Община Вълчедръм и РУО – Монтана.
Участваха Любомир Димитров – психолог и Асен Методиев – мотиватор, определени от Центъра за образователна интергация партньори по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
Участници бяха и родители на деца от уязвими групи, представители на обществения съвет, родители на деца, посещаващи ДГ № 6 „Слънце“, Монтана и ДГ „Слънчице“, Вълчедръм, в които се обучават деца от уязвими групи.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content