Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР
ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В периода 13-15 април 2022 г. в град Вършец се проведе Регионален семинар за обмен на добри педагогически практики между училища, осъществяващи професионално образование и обучение, от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище с участието на началници на Регионални управления на образованието, експерти по професионално образование и обучение, директори на училища и учители по професионална подготовка. Домакин на семинара е РУО – Монтана.
Събитието се откри от мажоретния състав и духовия оркестър към СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец.
Участват представители от 32 училища от петте области, осъществяващи обучение в области на образование Информатика, Техника, Селско, горско и рибно стопанство.
Акцент на срещата са дейностите по провеждането на обучението от разстояние в електронна среда, включени в Годишния план за дейността на Регионалните управления на образованието за учебната 2021/2022 година.
Г-жа Ваня Тивидошева, държавен експерт в Дирекция ПОО в МОН, запозна присъстващите в онлайн връзка с актуални новини, относно професионалното образование и обучение.
17 училища представиха добри практики и иновативни подходи в обучението по професионална подготовка. Обсъдени са и актуални въпроси за професионалното образование и обучение, организирането и провеждането на ДИ ППК, разработване на тестове и др. Споделянето на добри практики в неформална среда и запознаването със забележителностите на град Вършец се реализира със съдействието на начинаещите екскурзоводи – ученици от СУ „Иван Вазов“, Вършец. С интерес участниците посетиха и обновената база на СУ „Иван Вазов“, Вършец.
Представените идеи, демонстрираният опит и споделените добри практики по време на семинара показват креативността, инициативността и способностите на учителите по професионално образование и обучение.
Всички участници изразяват удовлетвореност от организирания семинар и желанието такива срещи да се провеждат и в бъдеще. За домакин на следващата среща е определено РУО – Търговище.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content