РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
за представяне на добри практики от Дейност 7 „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“ на проект „Подкрепа за успех“.

На 10 юни 2022 година се проведе Регионална информационна кампания за представяне на добри практики от училища в област Монтана по дейност VII от проект (медиатори/социални работници и директори). Събитието е организирано от Териториалния екип за управление на проект „Подкрепа за успех“, участници са директори на училища, образователни медиатори и социални работници. Бяха представени успешни практики от дейностите за работа с родителите чрез включването на образователни медиатори и социални работници, споделени бяха и постигнатите резултати от тях.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content