Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Регионална конференция за обмен на добри педагогически практики

Регионално управление на образованието – Монтана и Регионален център за подкрепа на процеса на  приобщаващото образование – област Монтана с любезното партньорство на Областна администрация – Монтана, организират Регионална конференция за обмен на добри педагогически практики на тема: „Приобщаващо образование – различни възможности – равни шансове за успех”.

Конференцията ще се състои на 22-23.03.2022 г. от 09.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана и чрез електронна платформа MICROSOFT TEAMS с участието на представители на Министерство на образованието и науката, Регионална дирекция Социално подпомагане – Монтана, общините в областта и други институции.

На конференцията ще бъдат представени най-добрите педагогически практики, реализирани в училищата и детските градини от област Монтана, за работа в областта на приобщаващото образование, разпределени в четири категории: работа с деца/ученици със СОП, деца/ученици в риск, деца/ученици с изявени дарби, деца/ученици с хронични заболявания.

Конференцията има за цел да отговори на предизвикателствата, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, дейността на институциите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, както и популяризиране на добрия педагогически опит при организацията и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици в риск, деца и ученици с изявени дарби и деца и ученици с хронични заболявания.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content