РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

САМООЦЕНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО CAF

Предизвикателствата, пред които са изправени публичните администрации днес, продиктувани от потребностите на обществата да подобряват качеството на работата си чрез непрекъснато усъвършестване, обуслови действията на Регионално управление на образованието (РУО) – Монтана като държавна администрация, да извърши самооценка на работата си и на базата на тази самооцената да повиши ефективността на дейността си. Тази самооценка се извършва чрез европейския инструмент за цялостно управление на качеството, наречен Обща рамка за оценка (Common Assessment Framework), наричан съкратено CAF

През месец ноември 2019 г. Регионално управление на образованието – Монтана започна процес на внедряване модела  CAF за самоценяване на дейността си.

Самооценката е средство за подобряването на цялостното изпълнение на организацията. Подобряването на цялостното изпълнение на организацията е резултат, от който са заинтересовани ръководството и служителите в организацията, нейните партньори, гражданите и потребителите на предоставяните услуги. РУО – Монтана има амбицията да се развива по пътя на усъвършенстване, да въвежда културата на стремеж към организационно съвършенство. Принципите на организационно съвършенстово по модела CAF са 8: Ориентация към резултати, Фокус към гражданите/потребителите, Лидерство и постоянство в целите, Управление на процеси и факти, Развитие и участие на хората, Непрекъснато учене, иновации и усъвършенстване, Развитие на партньорства и Социална отговорност.

Управлението на качеството е свързано с изпълнението на обществено значими ангажименти: върховенство на закона и етично поведение, основано на общи ценности, и принципи като откритост, отчетност, споделяне, многообразие, равенство, социална справедливост, солидарност, сътрудничество и партньорство. Крайната цел на прилагането на модела CAF е да допринесе за постигането на „добро управление“

Чрез прилагането на модела CAF ръководството на РУО – Монтана си поставя за цел да постигне усъвършестване по отношение на:

  • служителите в организацията – повишаване на компетентността и потенциала на хората в организацията, ангажираността в процеса на взимане на решения, подхода към социалните въпроси, работната атмосфера, качеството на признаване на индивидуалните и личните усилия, социалната ангажираност, равни възможности и справедливо отношение в организацията
  • външните потребители на услуги: партньори/граждани – да доведе до по-висока удовлетвореност на потребителите от дейността на РУО – Монтана – повишаване на доверието към администрацията, очакваниията за справедливо отношение, откритост, яснота на предоставяната информация, готовността на служителите да изслушват, достъпност, надеждност в съответстие със стандартите за качество, способност да откликват на специфичните нужди, качество на услугите.

Самооценяването на РУО – Монтана се извършва по Проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Институт по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За осъществяване на самооценяването на РУО – Монтана е сформирана работна група от експерти и служители, която премина специализирани обучения за прилагане на инструмента CAF. 

За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България:http://www.ipa.government.bg/bg/novinicaf

Първо специализирано обучение на екипа по внедряване на модела CAF в администрацията (04 – 06 февруари 2020 г.)

! Предстои публикуване на резултатите от измерване на удоволетвореността на партньорите/потребителите на услуги на РУО – Монтана в хода на прилагане на плана за подобрение (26.02.2021 г.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content