Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Заповед РД-05-358 за утвърждаване на ВППДОИ Заявление за достъп до обществена информация Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно

ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

Заповед за утвърждаване на правилата Правила за признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Указание за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“Изтегляне Образци на

Подкрепа за успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" Обучения на 315 педагогически специалисти от област Монтана в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M20POOI-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. В

Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ за 2020 г.-директори Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 и декларации по чл.35, ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от

Бюджет на РУО – Монтана

Бюджет на РУО - Монтана за 2021 г. Финален отчет 2020 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2020 г. Финален отчет 2019 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2019 г.

Училища в Монтана

№Населено мястоИме на у-щето / АдресТелефонДиректор1кв. КошарникНУ "Г. Бенковски"кв. Кошарник-Монтана(096)305 192KРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛАРОВ2Монтана ПМПГ "Св. Кл. Охридски"ул. Юлиус Ирасек, 7(096)305 756;БОЙКА НИКОЛОВА

Регионално управление на образованието – Монтана

ФУНКЦИИ Регионално управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана. Регионално…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content