РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″

Проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content