РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Административни услуги

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН (ТРУДОВ) СТАЖ

Процедура за издаване на УП-2 и УП-3 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход УП-2 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход Заявление за издаване

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаe Издаване на

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Правото за достъп до информация е конституционно право на всеки български гражданин по смисъла на чл. 41 от Конституцията на Република България и включва в себе си правото да търси, получава и разпространява информация.

ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

Заповед за утвърждаване на правилата Правила за признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content