РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Без категория

Годишни доклади за оценка на удоволетвореността на потребителите от качеството на административното…

Годишен доклад за оценка на удоволетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2023 г. в РУО – Монтана Годишен доклад за оценка на удоволетвореността на потребителите от качеството на

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Утвърждаване на…

На основание чл. 26 ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган(УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува отново за обществено обсъждане проект на Насоки

КОНКУРСИ

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за заемане на експертна длъжност Главен инспектор в дирекция „Инспектиране“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляра - 1 бр. Националният инспекторат по образованието

Регистри, поддържани от РУО – Монтана

Регистърът съдържа информация за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана: Детски градини, държавни и общински училища и държавните и общински центрове за специална образователна подкрепа

Регистър на общите и индивидуалните административни актове

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО – Монтана и общи администартивни актове, издадени от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. Заповед за утвърждаване на паралелките по ДПП за учебната 2022/2023 г.

Информация за гражданите на Украйна

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища Information on the procedure for admission and education of

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието –

Център за административно обслужване

Адрес:3400 Монтана,пл. „Жеравица“ 1, ет. 7 e-mail: ruo-montana@ruo.mon.bg интернет страница: www://ruo-montana.bg Работно време:деловодство: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 часа (без почивка); В случаите, когато в

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content