Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Без категория

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –…

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието –

Център за административно обслужване

Адрес:3400 Монтана,пл. „Жеравица“ 1, ет. 7 e-mail: io_montana@yahoo.com интернет страница: www://ruo-montana.bg Работно време:деловодство: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 часа (без почивка); В случаите, когато в служебните

Информационна база „заместаващи учители“

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ Регионалното управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content