Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Проекти

BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″

Проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд ПРЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА

Нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на деца и учениици от еническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява нова конкурсна процедура 33.20-2021 г. за за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и учениици от

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –…

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Указание за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“Изтегляне Образци на

Подкрепа за успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" Обучения на 315 педагогически специалисти от област Монтана в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M20POOI-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. В

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content