РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Проекти

Информационен ден попроцедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното…

На 21.02.2024 г. от 10:00 часа, в платформата Zoom ще се проведе информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1

Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната…

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), чийто директор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура

НП „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО НП „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ 2023 – МОДУЛ 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“ от заети в системата учители

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.014-0001
„ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ (текуща информация) От стартирането на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ през 2020 година до момента 2023 година в област

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни

Модернизация на образователна инфраструктура

ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,КОИТО ДА ПОЛУЧАТ СТАТУТ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В рамките на Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна

BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″

Проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд ПРЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content