РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Проекти

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни

Модернизация на образователна инфраструктура

ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,КОИТО ДА ПОЛУЧАТ СТАТУТ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В рамките на Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна

BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″

Проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд ПРЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Указание за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“Изтегляне Образци на

Подкрепа за успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" Обучения на 315 педагогически специалисти от област Монтана в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M20POOI-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. В

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content