РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Една от формите на обучение в училищното образование е дистанционната форма на обучение. От нея могат да се възползват учениците от 5 до 12 клас със СОП и изявени дарби, ученици, които отсъстват принудително по здравословни, или семейни причини, или такива, които пребивават трайно в друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия. По изключение в дистанционна форма на обучение ще могат да преминават и учениците между 1 и 4 клас, които провеждат лечение в чужбина повече от 30 дни.
Дистанционната форма на обучение се различава от обучението от разстояние в електронна среда по това, че при нея учениците могат да избират друго училище и клас, в които да се обучават. И при двете форми обучението се осъществява в електронна среда, но при обучението от разстояние в електронна среда ученикът запазва формата и класа си, а при дистанционната форма на обучение сменя класа си. Това се налага, поради ограничения брой училища, одобрени от МОН за провеждане на дистанционна форма на обучение. Самите училища е необходимо да отговарят на определени изисквания, за да могат да предложат ефективно и безпроблемно дистанционно обучение на своите ученици – училището трябва да разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства..
Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.
Списък на училищата, одобрени от МОН за предоставяне на дистанционна форма на обучение ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството на адрес: https://www.mon.bg/ .

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content