РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕД РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

presaobsthenie-sabitie_pdso-ttt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content