РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Условия и ред за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (PDF)

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (DOCX)

Политика на Регионално управление на образованието – Монтана за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности, утвърдена със Заповед № РД-05-758/08.11.2023 г. на началника на РУО – Монтана. 

При управление на средствата от Европейския съюз Регионално управление на образованието – Монтана предприема всички необходими мерки за защита на финансовите интереси на Съюза и гарантира, че предоставената помощ по проекти е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство и по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси.

Регионално управление на образованието – Монтана осигурява възможност на всеки, който разполага с доказателства за извършени нарушения, да предостави тази информация по начин, който не позволява индивидуализиране на лицето, подало сигнал.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно, тъй като Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива (ЕС) 2017/1371) изрично посочва, че с транспонирането й не следва да се засягат съществуващите задължения за осигуряване на възможност за анонимно сигнализиране по силата на правото на Съюза. Регионално управление на образованието – Монтана опосредства получаването на съответната информация, представляваща сигнал, от компетентните органи, които следва да проведат производство в рамките на своите компетенции.

Във връзка с ангажимента на крайните получатели съгласно сключените оперативни споразумения и договори за финансиране да събират, въвеждат и актуализират в информационната система за ПВУ информацията, посочена в чл. 22, ал. 2, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2021/241, в случаите на чуждестранни дружества с цел проверка на данните за действителните собственици от съответното чуждестранно дружество се поисква последното извлечение от националния регистър, в което са посочени действителните собственици на дружеството. В случаите на предстоящо сключване на договори с изпълнители крайните получатели могат да обвържат изпълнението на този ангажимент с представянето на документи от избрания за изпълнител и неговите подизпълнители преди сключването на договора.

Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/ инвестиция, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Как може да подадете сигнал:

Подадените по телефон устни сигнали се приемат от служители, които приемат устни сигнали,  документират ги писмено в протокол и ги предават за регистриране в деловодната система.

Всеки сигнал, който не се отнася до дейността на РУО – Монтана, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателя на сигнала.

Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Администрирането на сигнали за нередности и сериозни нередности  е съобразено с разпоредбите на глава втора „Подаване на сигнали“, раздел 1 „Вътрешно подаване на сигнали“ от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

ПРИМЕРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content