РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ В ДГ „ЗВЪНЧЕ“, ГР. БЕРКОВИЦА

На 14.11.2023 г. в къща-музей „Иван Вазов” се проведе форма за интензивна работа с родителите „Включване на родителите в процеса по организация и провеждане на празници, събития, работилници и др.“ Дейността по проекта е ориентирана към родителите на деца от уязвими групи за повишаване на интереса и мотивацията на децата им към образование. На родителите бе представена беседа за живота на Иван Вазов в град Берковица. Запознаха се и с творчеството му през този период и с по-значимите му стихотворенията „На Ком“, „Малини“, поемата „Грамада“, повестта „Митрофан и Дормидолски“, а родител прочете стихотворението „Аз съм българче“.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content