РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Oбучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми кандидати,
В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.
Заявления за участие в обучението ще се приемат от 10 ноември до 12 декември 2022 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.
Необходими документи:

 1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
 2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
 3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
 4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
 5. Декларация – линк за изтегляне на бланка
  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на електронна поща – v.yanakieva@mon.bg. При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка. Копията на документи следва да бъдат четливи.
  Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.
  Стойността на обучението е 530 лева.
  Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:
  Национален инспекторат по образованието
  Гр. София
  Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
  Първа инвестиционна банка АД
  IBAN: BG59FINV91503117164001
  BIC КОД: FINVBGSF
  Основание за плащане – обучение за външен инспектор

Обучението ще е присъствено и ще се проведе в гр. София, от 9 до 11 януари 2023 г., включително.
Лице за контакт – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“ тел. 02 424 11 84

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content