РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ КУЛТУРА, НАУКА И СПОРТ“

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и ще допринесе за прилагането на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и др.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 31 123 577 лв. и се предоставя при три крайни срока на кандидатстване като първият срок на кандидатстване е 22 май 2024 г. Детайлна информация и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content