РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (УО на ПО), съгласно изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, провежда обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО. Целта на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Проектът на документите е публикуван на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1233  и в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 31 123 577 лева европейско и национално съфинансиране. Допустими кандидати и партньори по цитираната процедура са общини, държавни, общински и частни образователни институции – детски градини и училища, юридически лица с нестопанска цел с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, читалища, специализираните обслужващи звена по Закона за предучилищното и училищното образование – Национален дворец на децата и Национален музей на образованието.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Проектът на Насоки за кандидатстване е разработен в съответствие с одобрените от Комитета за наблюдение (КН) на ПО Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от КН на ПО Методология и критерии за подбор на операцията, публикувани на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=committee&p=records (Окончателни документи от Първо заседание на КН на ПО -28.04.2023 г., архивиран файл Окончателен пакет документи, одобрени от КН на ПО).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content