РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС

ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В случай че желаете детето Ви да премине в обучение от разстояние в електронна среда, Ви предоставяме следната информация:
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор/избор на родител е възможно:

 1. До 30 учебни дни – по избор на ученика/родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
 2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:
  2.1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  2.2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
  2.3. по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след разрешение на началника на РУО – Монтана.
  Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
  Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.
  Подробна информация относно процедурата за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда, Вашите задължения за изпълнението й, както и документите, необходими за това, ще Ви бъдат предоставени от училището, в което се обучава ученикът.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content