РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Правото за достъп до информация е конституционно право на всеки български гражданин по смисъла на чл. 41 от Конституцията на Република България и включва в себе си правото да търси, получава и разпространява информация. Обществената информация, създавана и съхранявана от РУО Монтана е официална и служебна. Официална информация е тази, която се съдържа в актовете на РУО Монтана при осъществяване на нейните правомощия. Служебна информация е тази, която се създава и събира от РУО Монтана във връзка с официалната информация, както и по повод на дейността на администрацията. Достъпът до официална и служебна обществена информация е безплатен и се предоставя при условията на чл. 12 и 13 от ЗДОИ, като разходите по предоставянето й се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите /НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, публикувана в Държавен вестник (бр. 22 от 18 март 2022 г.); в сила от 22 март 2022 г./

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. За държавните органи размерът на таксите се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат в Център за административно обслужване или по електронна поща на адрес ruo-montana@ruo.mon.bg

В РУО има определена зала за преглед и предоставяне на информацията по ЗДОИ. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат: 

 в деловодството на РУО  –  Монтана, всеки работен ден от 9, 00 до 17, 30 часа, тел. 0879220300

– по електронна поща на адрес: ruo-montana@ruo.mon.bg;

– чрез писмо на адрес: п. к 3400, гр. Монтана, пл. Жеравица 1, ет. 7

Подробна разяснителна информация за достъп до обществена информация, както и информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор може да намерите по-долу:

ВЪРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content