РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Информация за гражданите на Украйна

Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

           1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

            1.1. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

           1.2. предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

           2. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

           2.1. насочване от началника на Регионално управление на образованието (РУО) на детето или ученика за прием и обучение в съответната детска градини или училище;

           2.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;

           2.3. провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

Родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление по образец, за прием в държавните и в общинските детски градини и училища по електронен път:  io_montana@yahoo.com или на място, в административната сграда на РУО – Монтана, на адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 1, ет. 7

За контакти:
Красимира Иванова – 0894472629
Кристина Боянова – 0894472621
Орлин Орлинов – 0889550046
Персияна Петкова – 0894472642

Предоставяне на психологическа подкрепа на бежанци от военните действия в Украйна чрез безплатни телефонни линии

Във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия в Украйна.
Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:
Бургас – 0893 631 473
Варна – 0877 566 696
Велико Търново – 0882 274 454
Пловдив – 0800 16 793
София-град – 0887 183 133
Стара Загора – 042/210-089
Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 ч. до 16.30 ч.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content