РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОБРАЗOВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ОСНОВАТА НА ICF-CY

  1. Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY)
  2. Приложение 1 – Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици
  3. Приложение 2 – Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищно образование
  4. План за подкрепа

„Нашите деца“ – Информационен бюлетин на РЦПППО – Монтана

Регионално електронно списание за приобщаващо образование (РЕСПО)

РЕСПО брой 3 , юли 2023 г.


Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование

Центрове за личностна подкрепа:

Центрове за социална образователна подкрепа:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content