РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“
Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

 • Срок на проекта 60 месеца, но не по късно от 31.12.2027 г.
 • Общ бюджет на проекта 151 123 000 лева
  ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
  Основна цел – насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати
  Специфични цели:
  • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище
  • Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви
  • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование
  • Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
• Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности в риск, с хронични заболявания и изявени дарби
• Родители на ученици от уязвими групи вкл. роми, както и родители на ученици със специални образователни потребности в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище
• Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО
• Специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Дейност 1: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови за системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения за непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие
Дейност 2: Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес
Дейност 3: Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование
Дейност 4: Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование
Дейност 5: Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование

КЛАСИРАНИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

 1. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица
 2. I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица
 3. II ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица
 4. III ОУ „Иван Вазов“ – Берковица
 5. IV ОУ „Георги Сава Раковски“ – Берковица
 6. Лесотехническа професионална гимназия – Берковица
 7. Основно училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Бързия
 8. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово
 9. СУ „Васил Левски“ – Бойчиновци
 10. Професионална гимназия по транспорт „Вл. Минчев“ – с. Владимирово
 11. Основно училище „Владимир Минчев“ – с. Владимирово
 12. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Лехчево
 13. Основно училище „Отец Паисий“ – с. Мадан
 14. Основно училище „Христо Ботев“ – с. Мърчево
 15. СУ „Христо Ботев“ – Брусарци
 16. Основно училище „Петко Рачов Славейков“ – с. Василовци
 17. Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Крива бара
 18. Професионална гимназия „Димитър Маринов“ – Вълчедръм
 19. I ОУ „Васил Левски“ – Вълчедръм
 20. II ОУ „Иван Вазов“ – Вълчедръм
 21. Средно училище „Христо Ботев“ – Долни Цибър
 22. Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Септемврийци
 23. Начално училище „Васил Левски“ – Вършец
 24. Средно училище „Иван Вазов“ – Вършец
 25. Основно училище „Отец Паисий“ – Г. Дамяново
 26. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ковачица
 27. Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ – с. Ковачица
 28. II ОУ „Константин Фотинов“ – Лом
 29. Средно училище „Отец Паисий“ – Лом
 30. IV ОУ „Христо Ботев“ – Лом
 31. Професионална гимназия по производствени технологии – Лом
 32. Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дм. Ив. Менделеев“ – Лом
 33. Средно училище „Д. Маринов” – Лом
 34. Основно училище „Климент Охридски“ – с. Сталийска махала
 35. Средно училище „Отец Паисий“ – Медковец
 36. Основно училище „Христо Ботев “ – с. Расово
 37. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Габровница
 38. III ОУ „Д-р П. Берон“ – Монтана
 39. IV ОУ „Иван Вазов“ – Монтана
 40. V ОУ „Христо Ботев“ – Монтана
 41. VI СУ „Отец Паисий“ – Монтана
 42. Начално училище “ Георги Бенковски“ – Монтана
 43. Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана
 44. Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана
 45. Основно училище „Васил Левски“ – с. Смоляновци
 46. Основно училище „Петър Парчевич“ – Чипровци
 47. Средно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово

ТЕРИТОРИАЛЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА (ТЕОУП)

 1. Орлин Орлинов – ст. експерт по приобщаващо образование в РУО – Монтана
 2. Росица Ангелова – началник на отдел ОМДК в РУО – Монтана

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content