РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“,финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

В област Монтана стартира изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.
Проектът е на обща стойност 70 000 000 лв. и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2027 г., като ще бъдат обхванати всички държавни и общински училища в страната, в т.ч. от област Монтана, които предоставят професионално образование и обучение и са подали заявления за участие.
Общо 14 училища от област Монтана са заявили желание да работят по проекта. На първия етап са одобрени 11 училища от област Монтана, включени в заповед на министъра на образованието и науката: ЛПГ – гр. Берковица, ПГТ „Вл. П. Минчев“ – с. Владимирово, ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм, СУ „Христо Ботев“ – с. Долни Цибър, СУ „Христо Ботев“ – гр. Брусарци, СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец, СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом, ПГПТ – гр. Лом, ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“ – гр. Монтана, ПГЛП – гр. Монтана, Шесто СУ „Отец Паисий“ – гр. Монтана. На втори етап са подали заявки за участие и класирани 3 училища – ПГ „Д-р Иван Панов“ – гр. Берковица, ПГСС „Марки Марков“ – с. Георги Дамяново, ФСПГ „Васил Левски“ – гр. Монтана.
Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.
Специфичните цели са:

 • Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции
 • Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса
 • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.
  Целевите групи са: ученици, учители и преподаватели по професионална подготовка, представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.
  Основните дейности по проекта са общо 9, като училищата могат да се включат при реализиране на дейностите от 3 до 9:
  Дейност 1 – Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.
  Дейност 2 – Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения
  Дейност 3 – Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива
  Дейност 4 – Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning)
  Дейност 5 – Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО
  Дейност 6 – Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС
  Дейност 7 – Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели
  Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда
  Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители
  Участниците в проектните дейности са Министерството на образованието и науката чрез Екип за организация и управление на проекта на централно ниво (ЕОУП), териториалните екипи за организация и управление на проекта (ТЕОУП) към всяко РУО, училищни екипи за организация и управление на проекта (УЕОУП) и Секторни съвети на уменията (ССУ).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content