РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЛАСТ МОНТАНА

По инициатива на началника на Регионално управление на образованието – Монтана на 20 ноември 2023 г. се проведе работна среща на Областния координационен център в област Монтана в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На срещата присъстваха областният управител и заместник-областният управител на област Монтана, началникът на РУО – Монтана и експерти от РУО – Монтана, представители на общините и представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“.
По време на срещата участниците се запознаха с изпълнените дейности от образователните институции и РУО – Монтана през предходната учебна година. Представиха се и актуални данни за необхванатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и бяха набелязани допълнителни съвместни действия на институциите.
Като основен акцент и проблем във връзка с посещенията на екипите за обхват се открои невъзможността да се открият регистрираните деца по настоящ адрес поради преместване на семейството в други населени места или в чужбина.
През месец декември 2023 г. предстои да се проведе обучение на членовете на екипите за обхват за работа в информационната платформа на Механизма.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content