РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Важно е да знаете! За да се разглеждат от РУО – Монтана сигнали за корупция и сигнали, жалби и предложения от граждани и юридически лица, те трябва да съдържат:

  1. трите имена на подателя
  2. телефонен номер на подателя
  3. електронен адрес (ако има такъв) на подателя
  4. пълен адрес за кореспонденция на подателя по постоянен или настоящ адрес (пощенски код, населено място, улица, №/жилищен квартал, блок, вход, етаж, апартамент) на подателя.

Ако бъде констатирано, че сигнал за корупция/сигнал, жалба и предложение от граждани и юридически лица е анонимен, както и че се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години, то той се оставя без движение по смисъла на АПК.

За анонимен се счита сигнал за корупция/сигнал, жалба и предложение от граждани и юридически лица, който не съдържа реквизитите по ал. 1 и след поискване подателят отново не ги е предоставил, както и сигнал за корупция/сигнал, жалба и предложение, който, въпреки че съдържа реквизитите по т. 1, т. 2 и 4, не е подписан (на ръка или с квалифициран електронен подпис).

Когато бъде установена самоличността на подателя на сигнала чрез съответните информационни канали, се допуска разглеждането на сигнала и без да бъде подписан.

За извършване на проверка по сигнал за корупция/сигнал, жалба и предложение, без да се налага да бъде изисквано допълнително уточняване от подателя,  е необходимо да бъдат посочени конкретни факти и обстоятелства, имащи отношение към случая.

Устните сигнали се подават на място в РУО – Монтана, по телефон или чрез интернет. Съставя се протокол от двама представители на РУО – Монтана, като се  изисква от лицето, подаващо сигнала да посочи трите си имена, пълен адрес за кореспонденция (уточнява се постоянен или на настоящ адрес), телефон за контакт или електронен адрес (ако има такъв). Изискват се и други факти и обстоятелства, които могат да бъдат полезни за целите на проверката на РУО – Монтана.

ИЗВАДКА ОТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
в Регионално управление на образованието – Монтана

утвърдени със Заповед № РД-05-696/01.10.2021 г. на Началника на РУО – Монтана

…..
Чл. 2. Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, по пощата, вкл. електронната поща, както и чрез пощенската кутия за подаване на сигнали за корупция При постъпване на устни предложения/сигнали, се съставя протокол от двама представители на РУО – Монтана, посочени от началника на РУО – Монтана за всеки конкретен случай.
…..
Чл. 6. Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на институцията РУО да разгледа въпроса/сигнала, документът се препраща на съответните компетентни орган не по-късно от 7 дни от постъпването му (освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен до тях) и подателят писмено се уведомява за препращането.
Чл. 7. Ако бъде констатирано, че сигналът е анонимен, както и че се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години, то той се оставя без движение по смисъла на АПК.
…..
Чл. 20. Решението по сигнала се взема най-късно в едномесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.
Чл. 21. (1) Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му. Писмо за решението/отговора до подателя/подателите на сигнала се изпраща по следните начини: по БГ пощи с обратна разписка, на посочен от подателя електронен адрес или чрез Системата за сигурно електронно връчване.
(2) Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.
(3) Когато сигналът е препратен до компетентния орган от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те.
(4) При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор.
Чл. 22. Когато в сигнала, жалбата или при тяхното разглеждане се съберат данни за корупция или извършено престъпление всички материали по преписката се изпращат до компетентната прокуратура.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content