РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ В ОБЛАСТ МОНТАНА

На 07.12.2023 г. в ДГ № 3 „Буратино”, гр. Монтана се проведе регионален форум за споделяне на добри практики от реализирани дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и продължил от м. юли по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Представен е добър педагогически опит от реализирани дейности по проекта в ДГ № 6 „Слънце“ и ДГ № 3 „Буратино“, гр. Монтана; ДГ № 7 „Калинка“, гр. Лом и ДГ „Звънче“, гр. Берковица. Отчетени са постигнатите положителни резултати от осъществените дейности по проекта.
Споделена е удовлетвореността от реализираните дейности по проекта и е откроена като много позитивна дейността с родителите, планирана с цел постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа, която има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content