РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Регионално управление на образованието – Монтана

ФУНКЦИИ

Регионално управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана.
Регионално управление на образованието – Монтана осъществява методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в област Монтана. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.
Регионално управление на образованието – Монтана е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката.
РУО – Монтана се управлява и представлява от началник.

Организацията на дейностите в РУО – Монтана се осъществява от:

  • Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
  • Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”

Отделите координират, контролират и анализират цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Монтана. Изготвят отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения. Координират и създават организация по изпълнението на държавния план-прием, както и провеждането на държавните зрелостни изпити. Осъществяват дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

Адрес:
3400 Монтана,
пл. „Жеравица“ 1, ет. 7

e-mail: ruo-montana@ruo.mon.bg
за сигнали за корупция: ruo-montana@ruo.mon.bg

интернет страница: www://ruo-montana.bg

БУЛСТАТ: 821112035

Работно време:
деловодство: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 часа (без почивка);
експерти и служители в РУО – Монтана: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 ч. (почивка от 13.00 до 13.30 ч.)

СТРУКТУРА

ТРАЙКА ТРАЙКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – Монтана
стая № 700, тел. 0894472633; 0879220300
ruo-montana@ruo.mon.bg

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

БИЛЯНА ХАРАЛАМПИЕВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АПФСИО
стая № 707, тел. 0894472631
e-mail: bilyana.haralampieva@ruo.mon.bg

ВЕНЕТА БОРИСОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
стая № 705, тел. 0888204229
e-mail: veneta.borisova@ruo.mon.bg

ИВАЙЛО НИКОЛОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
стая № 808, тел. 0894472618
e-mail: ivailo.nikolov@ruo.mon.bg

ДОРА БОРИСОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА
стая № 808, тел. 0893389424
e-mail: dora.borisova@ruo.mon.bg

ВИЛИЯ ЦАНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
стая № 707, тел. 0894472619
e-mail: viliya.tsanova@ruo.mon.bg

ГЕРГАНА МАНОЛОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
стая № 701, тел. 0878903330
e-mail: ruo-montana@ruo.mon.bg

ЙОРДАНКА НАЧЕВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
стая № 705, 0894472622
e-mail: yordanka.b.nacheva@ruo.mon.bg

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ“

РОСИЦА АНГЕЛОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОМДК
стая № 703, тел. 0894472638
e-mail: rositsa.e.angelova@ruo.mon.bg

РАЙНА ЦВЕТАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 703, тел. 0894472639
e-mail: rayna.tsvetanova@ruo.mon.bg

ДАНИЕЛА МАРИНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 704, тел. 0894472628
e-mail: daniela.marinova1@ruo.mon.bg

ПЕРСИЯНА ПЕТКОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 702, тел. 0894472642
e-mail: persiyana.petkova@ruo.mon.bg

ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП
стая № 702, тел. 0894472624
e-mail: veselin.r.naydenov@ruo.mon.bg

ИВАН ЛИКОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
стая № 706, тел. 0886172499
e-mail: ivan.likov@ruo.mon.bg

ВАНЯ ТРОЯНСКА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО МАТЕМАТИКА
стая № 704, тел. 0882807624
e-mail: vania.troianska@ruo.mon.bg

…………………………..
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ПО МАЙЧИН ЕЗИК
стая № 706, тел. ………………………
e-mail: ……………………………………….

КРАСИМИРА ИВАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ
стая № 704, тел. 0894472629
e-mail: krasimira.nakova-evgenieva@ruo.mon.bg

……………………..
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
стая № 706, тел. ……………………..
e-mail: ………………………………………

НИНА КИРИЛОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
стая № 702, тел. 0893502803
e-mail: nina.i.kirilova@ruo.mon.bg

ОРЛИН ОРЛИНОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №  702, тел. 0889550046
e-mail: o.orlinov@ruo.mon.bg

__________________________

АНГЕЛ АВРАМОВ
ШОФЬОР по ПМС 66
тел.0893502804

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content