РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR001- 1.003-0001 „СИЛЕН СТАРТ“

Родители и деца в детски градини и яслени групи и на деца в групи за задължително предучилищно образование ще получат подкрепа по проект „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по програма „Образование“. Една от основните цели на проекта е да се разгърне потенциалът на децата чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация.

Този проект допълва грижата за ранно детско образование и надгражда добрите практики и натрупания опит от успешното изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Дейностите в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд плюс и от националния бюджет.

По проект „Силен старт“ ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както и за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус ще бъде също и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование, с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на педагогически и непедагогически специалисти, които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Във връзка с представянето на Проекта и предстоящите дейности, на 3 и 4 април 2024 г. се проведоха работни срещи на Териториалния екип към РУО-Монтана с директори на детски градини, училища с предучилищни групи.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content