РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Външно оценяване и ДЗИ

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език от НВО в края на VII клас в РУО – Монтана, от 2. до 4. юли 2024 г., вкл. от 9.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 17.30 часа:
Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.
За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2023/2024 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

  1. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
  2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност и представен входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2023/2024 г.

Заповед за определяне на ред и условия за запознаване с оценена индивидуална работа на ученик от изпитите НВО в Х клас през учебната 2023/2024 г.

Заявление за преглед на оценена работа от НВО-Х клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2022/2023 г.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година 

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2022/2023 г.

Статистика успеваемост НВО 7 клас

Заповед № РД 05-367/09.06.2023 г. за определяне ред и условия за запознаване с оценена индивидуална работа на ученик, явил се на НВО в IV клас


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – учебна 2021/2022 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – учебна 2021/2022 г.

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Модели за провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content