РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана за представяне на проект за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

На 01 декември 2023 г., в Областна администрация – Монтана, се проведе Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана за представяне на проект за държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година в училищата с гимназиален етап от област Монтана.
Г-н Ивайло Антонов, областен управител на област Монтана, откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред. Г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО – Монтана, представи информация за общото състояние на обучението в гимназиален етап, съотношението между профилирано и професионално обучение, съответствието на част от предлаганите професии с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. на Република България и др.
На членовете на комисията по заетостта бе представена обобщена информация за брой и баланс на учениците, завършващи VІІ клас през учебната 2023/2024 година и предложението за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година на областно ниво по общини и по училища.
Проектът на предложение включва общо 46 паралелки в 25 училища, от които 12 профилирани и 34 професионални. В 2 училища се предлагат защитени професии, в 12 училища – професии с очакван недостиг на пазара на труда, в 11 училища – професии, попадащи в списъка на ИСИС, а в 6 училища – нови за област Монтана специалности.
Своето мнение за проекта на ДПП споделиха г-н Марин Генов – фирма Геномакс, с. Замфирово; г-н Иван Сергисов – Асоциация на индустриалния капитал Монтана; г-жа Мая Григорова – Стопанска камара Монтана; г-н Валери Николов – Търговско-промишлена палата Монтана; г-жа Мая Тасева –„Електрохолд“ България.
Членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана са приканени до 10 дни да изпратят в РУО – Монтана своите предложения за промени в ДПП, в случай че имат такива.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content