РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

На 09 февруари 2024 г., в Областна администрация – Монтана се проведе Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана за представяне на предложението за държавен план-прием (ДПП) на РУО – Монтана за учебната 2024/2025 година в училищата с гимназиален етап от областта.

Г-н Ивайло Антонов, областен управител на област Монтана, откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред. Членовете на комисията по заетостта са запознати детайлно с предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година на областно ниво, по общини и по училища.

Предложението включва общо 46 паралелки в 25 училища, от които 12 профилирани и 34 професионални. В 2 училища се предлагат защитени професии, в 12 училища – професии с очакван недостиг на пазара на труда, в 11 училища – професии, попадащи в списъка на ИСИС, дуална форма на обучение се предлага в 2 училища, а в 6 училища – нови за област Монтана специалности.

Постигнатият % места в професионални паралелки  е 73,91%, а % места в STEM паралелки е 55,43%, в изпълнение на заложените от МОН параметри.

Своето мнение по предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година  споделиха директор на Дирекция бюро по труда, представители на работодателска организация и синдикат.

Членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана приеха предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content