РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ


Регионалното управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование и има за задача осигуряването на условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта. Дейностите се осъществяват от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. Според разпределението на дейностите администрацията на РУО – Монтанае обща и специализирана и се организира в отдели.
РУО – Монтана и Вашите лични данни
Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за РУО – Монтана. Поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни. Политиката по защита на личните данни в РУО – Монтанае изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и в Република България, като РУО – Монтана е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“
„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер (ЕГН, данни за контакт – местонахождение) пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на физическото лице.
„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Защо обработваме Вашите лични данни
Основната цел, поради която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин във връзка с изпълнение на правомощията, дадени на РУО – Монтана във връзка с функциите му по закон.
Принципи, от които се ръководим и които спазваме
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. РУО – Монтана стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни, а именно: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност. Събират се единствено лични данни, които са необходими за изпълнение на правомощията на организацията по закон.
Какви са Вашите права
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:
– Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
– Коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на РУО – Монтана;
– Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
– Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на РУО – Монтана, при наличие на законови основания за това;
– Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от РУО – Монтанаи да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
– Възражение спрямо обработването на личните Ви данни при наличие на законови основания за това;
– Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.
Вие можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник, като подадете писмено заявление до началника на РУО – Монтана на адреса на организацията, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.
Кога можем да разкрием Ваши лични данни
Регионално управление на образованието – Монтана прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.

Длъжностно лице по защита на данните при обработката на лични данни от РУО – Монтана в качеството му на администратор/обработващ лични данни – Персияна Петкова – ст.експерт по предучилищно образование.
За контакти: виж в раздел Структура на РУО – Монтана


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content