РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Заявяване на административни услуги по електронен път чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)

Чрез ЕПДЕАУ и Единния модел са достъпни следните услуги на РУО – Монтана:

  1. 916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/a3de44ef-1c6a-4d33-9338-a55b8ffcb8d2 
  2. 1647: Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/1bbcee13-57b8-4166-a0e1-7a64c4e4d680
  3. 2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити:  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/a85a5481-ebc3-4f71-9ca2-162f9931172a  
  4. 2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/bf17e89b-c7fc-482c-a3bb-c991aa029114
  5. 2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием:  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/7cffeeba-9da1-401b-aaa0-c7e4702a086e

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content